REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ

„WARSZAWA STOLICA SYLWESTRA 2019”

 1. Wstęp na teren imprezy jest bezpłatny.
 1. Wstęp na teren imprezy nie przysługuje następującym osobom:
  a. wobec których zostało wydane orzeczenie: (I) zakazujące wstępu na imprezę masową, w razie ukarania za wykroczenia, o których mowa w art. 22 Ustawy; (II) zobowiązujące się do powstrzymania od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych, wydane przez sąd wobec skazanego w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności albo wobec nieletniego na podstawie art. 6 pkt. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich;
  b. które odmawiają poddania się czynnościom, o których mowa w pkt. 12.
 2. Organizator imprezy może odmówić wstępu na imprezę oraz przebywania na jej terenie osobom:
  a. znajdującym się pod wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków,
  b. posiadającym broń lub inne przedmioty, materiały, wyroby, napoje, środki lub substancje,
  c. zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku imprezy,
  d. noszącym buty o metalowych zakończeniach,
  e. których wygląd zewnętrzny uniemożliwia identyfikację,
  f. posiadającym inne niebezpieczne przedmioty, np. parasol z metalową końcówką.
 3. Impreza będzie transmitowana przez telewizje TVN. Udział w imprezie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku na potrzeby realizacji kamerowej.
 4. Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na imprezie oraz porządek podczas trwania imprezy, poprzez m.in.
  a. służby porządkowe i służby informacyjne,
  b. powołanie kierownika do spraw bezpieczeństwa, kierującego służbami porządkowymi i organizującego prace służb porządkowych,
  c. udostępnienie pomocy medycznej oraz zaplecza higieniczno-sanitarnego,
 5. Uczestnicy imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na terenie imprezy zobowiązane są stosować się do poleceń Służb Porządkowych, w tym kierownika do spraw bezpieczeństwa. Odmowa zastosowania się do tych poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Osoby małoletnie uczestniczą w imprezie na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi piecze.
 6. Uczestnicy imprezy oraz wszystkie inne osoby, znajdujące się na terenie imprezy obowiązani są zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na imprezie, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu. Zakazane jest niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na terenie imprezy, itp. Uczestnicy zobowiązani są korzystać z pomieszczeń sanitarnych wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.
 7. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie imprezy:
  a. broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów,
  b. materiałów wybuchowych,
  c. wyrobów pirotechnicznych,
  d. materiałów pożarowo niebezpiecznych,
  e. napojów alkoholowych,
  f. środków odurzających lub substancji psychotropowych,

Ocena przedmiotów jako niebezpiecznych należy do Służb Porządkowych.
Osoby posiadające w/w przedmioty nie zostaną wpuszczone na teren imprezy.

 1. Ponadto zakazuje się wprowadzania na teren imprezy psów i innych zwierząt oraz rowerów.
 2. Organizator zakazuje również prowadzenia bez jego autoryzacji jakiejkolwiek działalności handlowej, gastronomicznej.
 3. Służby Porządkowe, legitymując się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, są uprawnione zgodnie z przepisami Ustawy do:
  a. sprawdzania uprawnień do przebywania na imprezie;
  b. legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,
  c. przeglądania zawartości bagaży, w przypadku podejrzenia, że osoby wnoszą lub posiadają zakazane na terenie imprezy masowej przedmioty;
  d. wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy masowej, a w przypadku niewykonania tych poleceń – wezwania ich do opuszczenia imprezy;
  e. stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na członka Służb Porządkowych lub inną osobę, na zasadach określonych w Ustawie z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych;
  f. ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.
 4. Służby Porządkowe są obowiązane usunąć z terenu imprezy osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem.
 5. Członkowie Służb Porządkowych, w zależności od potencjalnego ryzyka i potrzeb, mogą być wyposażone m.in. w:
  a. ręczne wykrywacze metalu,
  b. inne niezbędne i prawnie dozwolone środki ochrony osobistej.
 6. Organizator wyznacza strefy podziału imprezy:
  a. zaplecze techniczne,
  b. strefa dla publiczności.
 7. Organizator zapewnia bezpieczeństwo przeciwpożarowe.
 8. W czasie imprezy Organizator oraz Uczestnicy imprezy, a ponadto inne osoby przebywające na jej terenie, zobowiązują się przestrzegać przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi./li>

Uczestnicy imprezy przyjmują do wiadomości, że wstęp na teren imprezy, jest równoznaczny z udzieleniem zgody na nieodpłatne fotografowanie, filmowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu jego osoby, w związku z imprezą oraz transmitowanie, rozpowszechnianie lub przekazywanie głosu i wizerunku w związku z jakimkolwiek programem przedstawiającym imprezę.

W przypadku zaistnienia spraw spornych, nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje organizator.

Zakaz wstępu na imprezę masową obowiązuje nieletnich na podstawie Art. 6 pkt 2 Ust .z dn 26 października 1982 r (Dz. U. Z 2010 r na 33 poz 178 z póź. zm.) o Postępowaniu w sprawach nieletnich Zakaz wstępu na imprezę masową osoby małoletniej do lat 13 bez opieki osoby pełnoletniej

Uczestnik imprezy może być narażony na ciągle przebywanie w strefie dźwięków mogących spowodować uszkodzenie słuchu.

Regulamin imprezy masowej obowiązuje w terminie trwania imprezy.